محمد رحیمی

درباره من

دکتر محمد رحیمی
image

دانشیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

(1401/9/3)

استنادات

5748

h-index

13

i10-index

17

مؤلفین همکار

34

اسکوپوس

(1401/9/3)

استنادات

1707

مقالات

11

h-index

8

مؤلفین همکار

68

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

1398 تا کنون

رییس دانشکده کویرشناسی و گردشگری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
ارزیابی نقش پوشش گیاهی و عوامل اقلیمی دشتهای جنوبی البرز در توزیع زمانی و مکانی پدیده گردوغبار
مرتع و آبخیزداری(2021)
9411817002, ^محمد رحیمی*, ^سیدحسن کابلی
شناسایی مناطق مستعد وقوع غلظت های بالای گرد و غبار و بررسی همدیدی آن در حوضه جازموریان
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران(2021)
9311817002, ^محمد رحیمی*, سکینه لطفی نسب, محمد خسروشاهی, ^محمد رضا یزدانی
بررسی روند متغیر های آب و هواشناختی حوضه هیرمند و تاثیر آن بر تخریب زمین در دشت سیستا
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک(2020)
9312817002, ^محمد رحیمی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
مطالعه پتانسیل بیابانزایی بر اساس تغییرات کاربری اراضی و معیار اقلیم در دشت دامغان
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2020)
9112819007, ^محمد رحیمی*, ^شیما نیکو, علی اکبر دماوندی
Towards a more integrated role for early career researchers in the IPCC process
CLIMATIC CHANGE(2020)
Carla Gulizia, Gaby Langendijk*, Jo-Ting Huang-Lachmann, Pablo de Amorim Borges, Rafaela Flach, Cicilia Githaiga, ^محمد رحیمی
تحلیل پهنه بندی اقلیمی حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بر اساس طرح طبقه بندی کوپن-تراورتا با رویکرد تغییر اقلیم
پژوهش های اقلیم شناسی(2020)
علی اکبر متکان, علی رضا شکیبا*, محمود رائینی, ^محمد رحیمی, آمنه دشت بزرگی, امین حسینی اصل
تهیه نقشه تیپ‌های جنگلی طرح جنگلداری زیارت گرگان با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک
مجله جنگل ایران(2019)
^مجتبی امیری*, محسن مصطفی, ^محمد رحیمی
Mean versus Extreme Precipitation Trends in Iran over the Period 1960–2017
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS(2019)
^محمد رحیمی*, سمیرا سادات فاطمی
شناسایی عوامل مؤثر بر منابع آب زیرزمینی و پیش بینی سطح تراز و تغییرات آن در حوضه آبریز جازموریان
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2019)
9311817002, ^محمد رحیمی*, سکینه لطفی نسب اصل, محمد خسروشاهی, ^محمد رضا یزدانی
Comparing pixel-based and object-based algorithms for classifying land use of arid basins (Case study: Mokhtaran Basin, Iran)
Desert(2019)
9222817002, ^محمد رحیمی*, ^شیما نیکو, هادی معماریان, ^سیدحسن کابلی
بررسی تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به روش زمین‌ آمار در حوزه‌ آبخیز شهرستان مرند-آذربایجان‌شرقی
آب و خاک(2019)
9511817006, ^محمد رضا یزدانی*, خسروشاهی, ^محمد رحیمی
Predicting the impacts of climate change on the distribution of Juniperus excelsa M. Bieb. in the central and eastern Alborz Mountains, Iran
iForest-Biogeosciences and Forestry(2018)
9211817004, ^محمد رحیمی*, مصطفی ترکش, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
تحلیل رابطه ژئومرفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی(2018)
9511817006, ^هایده آراء*, ^محمد رحیمی
Trends in Indices of Extreme Temperature and Precipitation in Iran over the Period 1960-2014
Open Journal of Ecology(2018)
^محمد رحیمی*, نوشین محمدیان, 9121818003, Kirien Whan
تحلیل کارکرد و موقعیت دست اندرکاران سازمانی در شبکه مدیریت اجرایی منابع آب دشت گرمسار
اكوهيدرولوژي(2018)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از پیوند از دور و پارامتر های اقلیمی( مطالعۀ موردی: جنوب استان قزوین)
مرتع و آبخیزداری(2018)
9112819006, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کرخه
اكوهيدرولوژي(2017)
9311818006, ^محمد رحیمی*, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان
مجله جنگل ایران(2017)
9211817004, ^محمد رحیمی*, مصطفی ترکش, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
Spatial and temporal analysis of trends in extreme temperature indices in Iran over the period 1960–2014
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY(2017)
^محمد رحیمی*, سمیه حجابی
تاثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت تاثیر شرایط عدم قطعیت(حوضه دینور استان کرمانشاه)
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک(2017)
9121818007, ^محمد رضا یزدانی*, آرش آذری, ^محمد رحیمی
تحلیل الگوی ساختاری شبکه دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب با هدف استقرارنظام مدیریت یکپارچه منابع آب در دشت گرمسار
مرتع و آبخیزداری(2017)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله‌رود
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2016)
سمیه سید علی, ^محمد رحیمی*, ^جعفر دستورانی, محمد خسروشاهی
تحلیل شبکه‌ای ساختار قدرت دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب دشت گرمسار
تحقیقات منابع آب ایران(2016)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI وLST داده های MODIS- مطالعه موردی:استان مرکزی
اطلاعات جغرافیایی سپهر(2016)
9121817002, ^محمد رحیمی*, ^محمد رضا یزدانی, علی اکبر نوروزی
تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گردوغبار در دوره آماری 2005-1965 در ایران
خشکبوم(2016)
9222817002*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی
مقایسه کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، سری زمانی و مدل ترکیبی ANN-ARIMA در مدلسازی و پیش‌بینی شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (مطالعه موردی: جنوب استان قزوین)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
فاطمه مقصود*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
Morphotectonic analysis of the Zagros Mountains Using High Resolution DEM to Assess Gully Erosion Processes: A case Study in the Fars Province, Southwest of Iran
International Geoinformatics Research and Development Journal (IGRDJ)(2016)
رضا ذاکری نژاد*, Hochschild Volkar, ^محمد رحیمی, Maerker Mark
Impact of soil moisture on extreme maximum temperatures in Europe
Weather and Climate Extremes(2015)
, , , , ^محمد رحیمی,
The most important climatic factors affecting distribution of the Zygophyllum atriplicoides in semi-arid region of Iran (Case Study: Isfahan Province),
(2015)
^محمد رحیمی, ام برناردی
تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان
(2015)
^محمد رحیمی, ^محمد رضا یزدانی, نفیسه پگاه فر, محمد طالب حیدری
بررسی آلودگی هوای شهر سنندج با تاکید بر تغییرات زمانی غلظت PM10
(2015)
^محمد رحیمی, ^محمد رضا یزدانی, محمد طالب حیدری
ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus Brantiti (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام)
(2014)
الهام نوری., ^محمد رحیمی, ^علیرضا مشکی
کاربرد های سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی
(2014)
^محمد رحیمی
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی در دشت گرمسار
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2014)
سیدمهرداد طباطبایی*, غلامرضا زهتابیان, غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
Modelling the effects of meteorological and geographical drivers on damage from late radiation frost on apple trees in Northeast Iran
ITALAN JOURNAL OF AGROMETEOROLOGY_RIVISTA ITALINA DI AGROMETEOROLOGIA(2013)
^محمد رحیمی, Emanuele Eccel
ارزیابی تاثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیرزمینی بر شدت بیابانزایی دشت گرمسار
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2013)
سیدمهرداد طباطبایی فر, غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
بررسی کارایی برخی از روشهای جداسازی جریان پایه در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)
(2012)
دکتر آرش ملکیان, ^محمد رحیمی, مسعود سمیعی, مهندس محمدرضا خاموشی
Analyzing the temporal and spatial variation of fog days in Iran
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS(2011)
^محمد رحیمی
تأثیر پارامترهای هواشناسی بر سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) در منطقه خرمدره زنجان
دانش گياه پزشكي ايران(2021)
9511818005, ^محمد رحیمی*, ^محمد رضا یزدانی, محمد ولی تقدسی
مدلسازی تأثیر تغییر کاربری و پوشش اراضی بر شدت بیابانزایی دشت مختاران به کمک مدل سلولهای خودکار مارکوف
نشریه مدیریت بیابان(2021)
9222817002, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو*, هادی معماریان, ^سیدحسن کابلی
تحلیل روند تغییرات شاخص گردوغبار (DSI) و ارزیابی ارتباط آن با خشک‌سالی در دامنه جنوبی البرز
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک(2021)
9411817002, ^محمد رحیمی*, ^سیدحسن کابلی
مدلسازی رویشگاه بالقوه گونه Juniperus excelsa با استفاده از عوامل محیطی در کوهستان البرز
علوم محیطی(2020)
سمیراسادات فاطمی*, ^محمد رحیمی, مصطفی ترکش, هومن روان بخش
بررسی الگوی وزش باد با رویکرد پتانسیل گسترش بیابان در استان سمنان
اولین همایش کشاورزی منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
مجتبی جنت رستمی*, ^محمد رحیمی
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.(2016-12-06)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
Climate Change Disaster Risk Reduction: A Developing County Perspective
7th International Conference on Integrated Disaster Risk Management Disasters and Development: Towards a Risk Aware Society(2016-10-01)
^محمد رحیمی*
قابلیت ها و محدودیت های هواشناختی مناطق بیابانی و کویری،
مایش ملی آمایش دفاعی امنیتی مناطق کویری و بیابانی ایران،(2016-05-17)
^محمد رحیمی*, 9211817004
کالیراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکیIHACRES به منظور شبیه سازی جریان رودخانه(مطالعه موردی حوضه دینور – استان کرمانشاه)
ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
بررسی اثرات بر پارامتر های دما و بارش در دوره آبی با استفاده از مدل LARS_WG
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدا(2016-02-29)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
ارزیابی مدل LARS_WG و صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی جو(مطالعه موردی حوضه دینور – استان کرمانشاه)
دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری(2016-02-23)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از k - نزدیک ترین همسا یگی
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(2015-08-06)
9211819002, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
روش شناسی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر صنعت گردشگری در مناطق بیابانی
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد رحیمی
ASSESSMENT OF INTERPOLATED ERA-40 REANALYSIS MONTHLY MEAN TEMPERATURE AND MONTHLY TOTAL PRECIPITATION
VII. Atmospheric Science Symposium(2015-04-28)
^محمد رحیمی
تحلیل کمی شدت و تداوم خشکسالی های روزانه با استفاده از شاخص EDI در ایستگاه بیرجند
کنفرانس ملی هواشناسی ایران 94(2015-04-22)
^محمد رحیمی
بررسی روند بارندگی در ایستگاه های منتخب جنوب شرق استان فارس
کنفرانس ملی هواشناسی ایران 94(2015-04-22)
^محمد رحیمی
پایش و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و تاثیر خشکسالی بر تولید انجیر دیم شهرستان استهبان
اولین همایش ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار(2015-02-19)
^محمد رحیمی
بررسی روند بارندگی در ایستگاه های منتخب داخل و خارج شهرستان استهبان
اولین همایش ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار(2015-02-19)
^محمد رحیمی
مروری بر عوامل اقلیمی تاثیرگذار در خشکیدگی درختان جنگلی
اولین همایش ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار(2015-02-19)
^محمد رحیمی
مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی در ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی خراسان رضوی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^سیدحسن کابلی, ^محمد رحیمی
بررسی معیار های تفکیک یخ بندان های تابشی و فرارفتی در شاهرود
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد رحیمی
بررسی روند تغییرات پارامتر های دمایی در دو نمونه اقلیمی ایران در طی دوره زمانی 1951 تا 2008
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد رحیمی
بررسی تغییرات ماهانه خطرآتش سوزی جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2014-10-30)
9012819005, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رضا یزدانی
اثر برگ چینی در رسیدگی میوه و بررسی بهترین دما و پوشش بر روی انبار مانی انگور سرخ فخری
دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش(2014-10-10)
^محمد رحیمی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابانزایی (مطالعه موردی: دشت سگزی)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, رضا ایزدی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی (مطالعه موردی: دشت سگزی)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی روند تغییرات شاخص های حدی دمایی( ETCCDI ) در چند نمونه اقلیمی ایران طی دوره 1957 تا 2008
دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی(2014-05-21)
^محمد رحیمی
تأثیر پارامترهای اقلیمی بر پراکنش گونه های گیاهی در مناطق نیمه خشک ایران)مطالعه موردی: قیچ صحرایی در استان اصفهان(،
اولین همایش علوم جغرافیایی ایران(2014-05-20)
^محمد رحیمی
Estimation of reference crop evapotranspiration by FAO- Penman– Monteith method and sensitivity analysis of the climatic variables (Case study: Synopt
ASABE International Symposium “Evapotranspiration: Challenges in Measurement and Modeling from Leaf to the Landscape Scale and Beyond(2014-04-07)
^محمد رحیمی,
بررسی عوامل موثر در تغییر سیمای سرزمین مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: بیابان زایی در مرغزار دشت شهرکرد)
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو
استفاده ازهواپیماهای بدون سرنشین برای مطالعه اثرات تغییر اقلیم
کنفرانس ملی "چالش های سازگاری و راهکارهای کاهش آثار سوء تغییر اقلیم(2013-10-02)
^محمد رحیمی
بررسی اثرات متقابل تغییر اقلیم و بیابان زایی
کنفرانس ملی "چالش های سازگاری و راهکارهای کاهش آثار سوء تغییر اقلیم(2013-10-02)
^محمد رحیمی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)
کنفرانس ملی "چالش های سازگاری و راهکارهای کاهش آثار سوء تغییر اقلیم(2013-10-02)
^محمد رحیمی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر زوال بلوط در جنگل های زاگرس ایران
کنفرانس ملی "چالش های سازگاری و راهکارهای کاهش آثار سوء تغییر اقلیم(2013-10-02)
^محمد رحیمی
ارزیابی تهدیدهای بکارگیری مهندسی زمین )اقلیم( برای مهار تغییر اقلیم
دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست(2013-08-14)
^محمد رحیمی
پیش آگاهی و هشدار سریع طوفان های گردوغبار
اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت، عوامل و پیامدها(2013-05-14)
^محمد رحیمی
چالش ها و اثرات زیست محیطی طوفان های گردوغبار
اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت، عوامل و پیامدها(2013-05-14)
^محمد رحیمی
پایش بیابانزایی و سیستم هشدار بیابانزایی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
بررسی استحصال آب باران به شیوه سنتی و نوین با هدف احیای اراضی و کاهش بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی
بررسی روند تغییرات بارندگی در دامنه جنوبی البرز
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد رحیمی, محمد خسروشاهی, جعفر دستورانی
روش شناسی پیش آگاهی خشکسالی و بیابانزایی
پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام(2012-10-09)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Adaptation examples to Climate change impacts in Iran
International Conference on Managing Protected Areas under Climate Change(2012-09-24)
^محمد رحیمی, نوشین محمدیان
یخبندانهای زودرس پاییزه و تعیین بهترین زمان برداشت انگور سرخ فخری شاهرود
همایش ملی انگور و کشمش(2012-09-19)
محمدحسن محمدی, محمود رایینی, ^محمد رحیمی
بررسی و تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان بر اساس نمایه های آماری
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی
Changes in climate extremes and their impacts on the natural physical environment: An overview of the IPCC SREX report
گردهمایی سالانه انجمن ژئوفیزیک اروپا(2012-04-22)
, , , , , , , , , ^محمد رحیمی, , , ,
Trends in frost days, late and early frost dates,and the frost-free season over Iran during 1951-2005
WCRP OSC Climate Research in Service to Society(2011-10-24)
^محمد رحیمی
بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر خطر پذیری فرسایش بادی مطالعه موردی : ایستگاه سمنان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران(2011-09-03)
^محمد رحیمی
بررسی نقش عوامل اقلیمی و هواشناسی در طراحی و احداث ساختمان ها (با رویکرد اقلیم و آینده نگری وضع هوا)
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمد رحیمی
مدیریت منابع آب مناطق ساحلی و امکان سنجی نظری استحصال آب از مه
اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی(2010-12-08)
^محمد رحیمی, رضا برادران راد, نوشین محمدیان
مقایسه نیازهای حرارتی دو رقم سیب گلدن و مالینگ به منظور پیش بینی زمان گلدهی
اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک وهوا(2010-11-14)
^محمد رحیمی, منوچهر فرج زاده, غلامعلی کمال
THE IPCC SIXTH ASSESSMENT REPORT ON CLIMATE CHANGE AND KEY FINDINGS FOR WEST ASIA AND MEDITERRANEAN REGIONS
International (Bio)Climate Change Symposium 2022(2022-03-24)
^محمد رحیمی*
پايان نامه
حسني غجه بيگلو مهدي(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
نصيري ابوذر ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بازوبندي مهناز(تاریخ دفاع: 1390/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف براورد تبخير و تعرف پتانسيل
رضائي مهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مرادزاده ميرزائي محسن(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سيدعلي سميه سادات(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ايزدي مينا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بريزي سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شيخي مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
طباطبائي فر سيدمهرداد(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند بيابانزدايي در دامغان با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
ميرديلمي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر درشكل گيري و افزايش احتمال وقوع پديده هاي گردو غبار استان كردستان و تاثير آن بر اقليم منطقه با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
اسدي مسلم(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش يابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب حوزه آبريز درياچه اروميه
چگيني هما(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دلايل احتمال خشك شدن انجيرستان استهبان
حسيني غزال(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير اقليم و خشكسالي بر بيابان زايي (مطالعه موردي : دشت سگزي اصفهان)
سليمان دهكردي ندا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد سيلاب حوضه آبريز با استفاده از مدل هيدرولوژيكي hec-hms (مطالعه موردي : حوزه هاي آبريز رودخانه هاي شانديز، حصار گلستان و مايان)
فراحتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي هواشناسي و آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : استان قزوين)
مقصود فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فراواني منطقه اي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص خشكسالي جريان سطحي (SDI) (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اصفهان - سيرجان)
پدرام راد زهرا(تاریخ دفاع: 1393/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل مديريتي و اقليمي بر كيفيت و كميت آبهاي زير زميني (مطالعه موردي منطقه بي مرغ و گيسور گناباد)
سلماني چمن آباد سمانه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده خشكيدگي در اكو سيستم جنگل بلوط حاج بختيار ايلام با استفاده از زيست رديابي فلزات سنگين موجود در ريزگردها
نوري الهام(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغيير اقليم بر روي دبي حداكثر روزانه تحت شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي: حوضه دينوراستان كرمانشاه)
نجفيان سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين تقويم كشت گندم و پيش بيني آن تحت سناريوهاي تغيير اقليم براساس داده هاي هواشناسي (مطالعه موردي :استان مركزي)
عرب سعيدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روشهاي پيش بيني دماي حداقل هوا در چند نمونه اقليمي ايران
محمدزاده حاجي محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين دماي پناهگاه هواشناسي با دماي اعماق مختلف خاك در شرايط مختلف رطوبتي هوا (مطالعه موردي قائمشهر ،ساري ،آلاشت،كياسر)
يعقوبي مسعود(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي آماري بارش –رواناب در شرايط اقليمي آينده (مطالعه موردي حوضه آبريز تلار و بابلرود)
رضائي وناشي آمنه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير اقليم بر پراكنش جغرافياي گونه بلوط در زاگرس جنوبي
مرتضوي سيده مارال(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شدت فرسايش بادي با استفاده از مدل IRIFR و اولويت بندي مناطق برداشت ،حمل و رسوبگذاري (منطقه مورد مطالعه:جنوب سمنان)
ميهن پرست ساجده(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي با استفاده از تحليل سري هاي زماني(مطالعه موردي :استان خراسان جنوبي )
مومني كبري(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل شبكه دست اندركاران،تخريب سرزمين، مديريت يكپارچه منابع آب، تصدي گري منابع آب، شهرستان گرمسار استان سمنان
جعفريان وحيد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : دكتري
ارتباط شاخص هاي خشكسالي هوا و شاخص هاي خشكسالي پوشش گياهي بمنظور پايش خشكسالي(زماني و مكاني) با استفاده از سنجش دور
دماوندي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/11/24) ، مقطع : دكتري
تحليل فضايي و زماني آتش سوزي جنگل در شمال شرق ايران
خان محمدي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عملكرد گندم ديم با استفاده از پارامتر هاي هواشناسي كشاورزي(مطالعه موردي : استان خراسان رضوي)
ابارشي مليحه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي اثر تغيير اقليم بر ويژگي هاي يخ بندان هاي زيانبخش و طول دوره رشد در دشت شاهرود
سيد رضائي سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي اثرات تغيير اقليم بر پراكنش جغرافيايي جوامع گياهي ارس در برخي از مناطق كوهستان البرز
فاطمي آذر خواراني سميرا سادات(تاریخ دفاع: 1396/12/17) ، مقطع : دكتري
بررسي رابطه خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز كرخه
كوشكي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي پارامتر هاي اقليمي و پديده انسو بر عملكرد گندم و جو ديم در دشت مازندران
اردشيري آلاشتي حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند و علل خشكيدگي تالاب جازموريان و نقش آن در ايجاد گرد و غبار
سعيدي فر زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/15) ، مقطع : دكتري
پيش بيني بيابان زايي با استفاده از شبيه سازي تغيرات كاربري اراضي(مطالعات موردي: دشت مختاران ايران)
رفيعي مجومرد زهره(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
امكان سنجي كاشت بادام در استان اصفهان با استفاده از پارامترهاي هواشنسي كشاورزي
رابحي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير طوفان روي تركيب و ساختار توده هاي جنگلي (طرح جنگل داري سري يك دارابكلا)
احمدي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خسارتهاي اقتصادي و زيست محيطي معادن زغال سنگ بر اراضي جنگلي و پوشش گياهي (مطالعه موردي : معدن زغال سنگ، سنگ دركا - آمل)
بشيري حسن(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند تغيير پارامترهاي اقليمي و مراحل فنولوژيكي محصول گندم و پنبه در گرگان
فغاني فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي مناطق مناسب كاشت چغندر قند در استان ايلام با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
همتي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي مناطق مستعد سرمازدگي در شمال غرب ايران با استفاده از GIS
اسدي شيخي احسان(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بر آورد شاخص پتانسيل كشاورزي دشت ايوانكي
ذاكري محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات محتمل تغيير اقليم بر وقوع خشكسالي هواشناسي در ايران
پاكدين مهسا(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
بررسي روند متغيرهاي آب و هواشناختي حوضه هيرمند و ارزيابي معيارهاي تخريب زمين در دشت سيستان
شكوهي رازي كاميار ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پارامترهاي هواشناسي بر آفت سن گندم در منطقه خرم دره زنجان
عسگري سيما(تاریخ دفاع: 1398/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وقوع زماني و گراديان تغيير ناگهاني رخدادهاي درجه حرارت بيشينه بهار و تابستان در استان اصفهان
براتي ده كهنه زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر اقليم بر رويش درختان ارس (Juniperus excelsa) به روش گاه شناسي درختي (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده پرور، ايران)
گوهري مستوره(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات عوامل اقليمي و فعاليت هاي انساني بر بيابانزايي با استفاده از توليد خالص اوايه (مطالعه موردي بخشي از خراسان بزرگ)
دشتي اميراباد جمال ، مقطع : دكتري
ارزيابي نقش عوامل اقليمي و پوشش گياهي در پراكندگي زماني و مكاني پديدهگرد و قبار (مطالعه موردي برخي از دشتهاي جنوبي البرز)
جنت رستمي مجتبي ، مقطع : دكتري
مقايسه كارايي شاخص هاي SPI و SPEI در ارزيابي خشكسالي هواشناسي در غرب ايران
حيدري افسانه(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برررسي اثر اقليم بر رويش درختان ارس (Juniperus excelsa) به روش گاه شناسي درختي(مطالعه موردي : چهار باغ گلستان، ايران )
مزيناني محمدمهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ريسك خشكسالي هواشناسي فلات مركزي ايران
شاهيني امير(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توزيع مكاني شبكه ايستگاه هاي باران سنجي با استفاده از روش زمين آمار در استان سمنان
كريمي محمدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه ي برنامه ي راهبردي توسعه گردشگري كشاورزي (مورد مطالعه : مناطق روستايي شهرستان گرمسار)
قاسمي مهديه ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي اقليمي اراضي كشاورزي استان خراسان رضوي جهت شناسايي مناطق مستعد كشت كلزا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
نوروزي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روند و بررسي تغييرات مكاني فرسايندگي عامل باران در استان سمنان
اميني فولادي الهام ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغيير اقليم بر نياز آبي برخي از محصولات زراعي و باغي در استان سمنان
قرباني مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت ها و راهبردهاي توسعه ژئوتوريسم در شهرستان شاهرود
بررسي ارتباط شاخص هاي پيوند از دور بر مقادير حدي پارامترهاي دما و بارش در استان چهارمحال و بختياري.
بررسي ظرفيت هاي توسعه ژئوتوريسم شهرستان سمنان
بررسي ارتباط شاخص هاي پيوند از دور بر مقادير حدي پارامترهاي دما و بارش در استان چهارمحال و بختياري.
بررسي ارتباط شاخص هاي پيوند از دور بر مقادير حدي پارامترهاي دما و بارش در استان چهارمحال و بختياري.
ارزيابي توليد گندم در دشت قزوين با استفاده از سنجش از راه دور
پايان نامه
حسني غجه بيگلو مهدي(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
نصيري ابوذر ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بازوبندي مهناز(تاریخ دفاع: 1390/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف براورد تبخير و تعرف پتانسيل
رضائي مهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مرادزاده ميرزائي محسن(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سيدعلي سميه سادات(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ايزدي مينا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بريزي سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شيخي مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
طباطبائي فر سيدمهرداد(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند بيابانزدايي در دامغان با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
ميرديلمي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر درشكل گيري و افزايش احتمال وقوع پديده هاي گردو غبار استان كردستان و تاثير آن بر اقليم منطقه با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
اسدي مسلم(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش يابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب حوزه آبريز درياچه اروميه
چگيني هما(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دلايل احتمال خشك شدن انجيرستان استهبان
حسيني غزال(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير اقليم و خشكسالي بر بيابان زايي (مطالعه موردي : دشت سگزي اصفهان)
سليمان دهكردي ندا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد سيلاب حوضه آبريز با استفاده از مدل هيدرولوژيكي hec-hms (مطالعه موردي : حوزه هاي آبريز رودخانه هاي شانديز، حصار گلستان و مايان)
فراحتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي هواشناسي و آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : استان قزوين)
مقصود فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فراواني منطقه اي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص خشكسالي جريان سطحي (SDI) (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اصفهان - سيرجان)
پدرام راد زهرا(تاریخ دفاع: 1393/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل مديريتي و اقليمي بر كيفيت و كميت آبهاي زير زميني (مطالعه موردي منطقه بي مرغ و گيسور گناباد)
سلماني چمن آباد سمانه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده خشكيدگي در اكو سيستم جنگل بلوط حاج بختيار ايلام با استفاده از زيست رديابي فلزات سنگين موجود در ريزگردها
نوري الهام(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغيير اقليم بر روي دبي حداكثر روزانه تحت شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي: حوضه دينوراستان كرمانشاه)
نجفيان سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين تقويم كشت گندم و پيش بيني آن تحت سناريوهاي تغيير اقليم براساس داده هاي هواشناسي (مطالعه موردي :استان مركزي)
عرب سعيدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روشهاي پيش بيني دماي حداقل هوا در چند نمونه اقليمي ايران
محمدزاده حاجي محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين دماي پناهگاه هواشناسي با دماي اعماق مختلف خاك در شرايط مختلف رطوبتي هوا (مطالعه موردي قائمشهر ،ساري ،آلاشت،كياسر)
يعقوبي مسعود(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي آماري بارش –رواناب در شرايط اقليمي آينده (مطالعه موردي حوضه آبريز تلار و بابلرود)
رضائي وناشي آمنه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير اقليم بر پراكنش جغرافياي گونه بلوط در زاگرس جنوبي
مرتضوي سيده مارال(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شدت فرسايش بادي با استفاده از مدل IRIFR و اولويت بندي مناطق برداشت ،حمل و رسوبگذاري (منطقه مورد مطالعه:جنوب سمنان)
ميهن پرست ساجده(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي با استفاده از تحليل سري هاي زماني(مطالعه موردي :استان خراسان جنوبي )
مومني كبري(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل شبكه دست اندركاران،تخريب سرزمين، مديريت يكپارچه منابع آب، تصدي گري منابع آب، شهرستان گرمسار استان سمنان
جعفريان وحيد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : دكتري
ارتباط شاخص هاي خشكسالي هوا و شاخص هاي خشكسالي پوشش گياهي بمنظور پايش خشكسالي(زماني و مكاني) با استفاده از سنجش دور
دماوندي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/11/24) ، مقطع : دكتري
تحليل فضايي و زماني آتش سوزي جنگل در شمال شرق ايران
خان محمدي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عملكرد گندم ديم با استفاده از پارامتر هاي هواشناسي كشاورزي(مطالعه موردي : استان خراسان رضوي)
ابارشي مليحه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي اثر تغيير اقليم بر ويژگي هاي يخ بندان هاي زيانبخش و طول دوره رشد در دشت شاهرود
سيد رضائي سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي اثرات تغيير اقليم بر پراكنش جغرافيايي جوامع گياهي ارس در برخي از مناطق كوهستان البرز
فاطمي آذر خواراني سميرا سادات(تاریخ دفاع: 1396/12/17) ، مقطع : دكتري
بررسي رابطه خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز كرخه
كوشكي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي پارامتر هاي اقليمي و پديده انسو بر عملكرد گندم و جو ديم در دشت مازندران
اردشيري آلاشتي حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند و علل خشكيدگي تالاب جازموريان و نقش آن در ايجاد گرد و غبار
سعيدي فر زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/15) ، مقطع : دكتري
پيش بيني بيابان زايي با استفاده از شبيه سازي تغيرات كاربري اراضي(مطالعات موردي: دشت مختاران ايران)
رفيعي مجومرد زهره(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
امكان سنجي كاشت بادام در استان اصفهان با استفاده از پارامترهاي هواشنسي كشاورزي
رابحي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير طوفان روي تركيب و ساختار توده هاي جنگلي (طرح جنگل داري سري يك دارابكلا)
احمدي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خسارتهاي اقتصادي و زيست محيطي معادن زغال سنگ بر اراضي جنگلي و پوشش گياهي (مطالعه موردي : معدن زغال سنگ، سنگ دركا - آمل)
بشيري حسن(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند تغيير پارامترهاي اقليمي و مراحل فنولوژيكي محصول گندم و پنبه در گرگان
فغاني فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي مناطق مناسب كاشت چغندر قند در استان ايلام با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
همتي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي مناطق مستعد سرمازدگي در شمال غرب ايران با استفاده از GIS
اسدي شيخي احسان(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بر آورد شاخص پتانسيل كشاورزي دشت ايوانكي
ذاكري محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات محتمل تغيير اقليم بر وقوع خشكسالي هواشناسي در ايران
پاكدين مهسا(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
بررسي روند متغيرهاي آب و هواشناختي حوضه هيرمند و ارزيابي معيارهاي تخريب زمين در دشت سيستان
شكوهي رازي كاميار(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پارامترهاي هواشناسي بر آفت سن گندم در منطقه خرم دره زنجان
عسگري سيما(تاریخ دفاع: 1398/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وقوع زماني و گراديان تغيير ناگهاني رخدادهاي درجه حرارت بيشينه بهار و تابستان در استان اصفهان
براتي ده كهنه زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر اقليم بر رويش درختان ارس (Juniperus excelsa) به روش گاه شناسي درختي (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده پرور، ايران)
گوهري مستوره(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات عوامل اقليمي و فعاليت هاي انساني بر بيابانزايي با استفاده از توليد خالص اوايه (مطالعه موردي بخشي از خراسان بزرگ)
دشتي اميراباد جمال ، مقطع : دكتري
ارزيابي نقش عوامل اقليمي و پوشش گياهي در پراكندگي زماني و مكاني پديدهگرد و قبار (مطالعه موردي برخي از دشتهاي جنوبي البرز)
جنت رستمي مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/12/04) ، مقطع : دكتري
مقايسه كارايي شاخص هاي SPI و SPEI در ارزيابي خشكسالي هواشناسي در غرب ايران
حيدري افسانه(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برررسي اثر اقليم بر رويش درختان ارس (Juniperus excelsa) به روش گاه شناسي درختي(مطالعه موردي : چهار باغ گلستان، ايران )
مزيناني محمدمهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ريسك خشكسالي هواشناسي فلات مركزي ايران
شاهيني امير(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توزيع مكاني شبكه ايستگاه هاي باران سنجي با استفاده از روش زمين آمار در استان سمنان
كريمي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه ي برنامه ي راهبردي توسعه گردشگري كشاورزي (مورد مطالعه : مناطق روستايي شهرستان گرمسار)
قاسمي مهديه ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي اقليمي اراضي كشاورزي استان خراسان رضوي جهت شناسايي مناطق مستعد كشت كلزا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
نوروزي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روند و بررسي تغييرات مكاني فرسايندگي عامل باران در استان سمنان
اميني فولادي الهام ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغيير اقليم بر نياز آبي برخي از محصولات زراعي و باغي در استان سمنان
قرباني مريم(تاریخ دفاع: 1401/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت ها و راهبردهاي توسعه ژئوتوريسم در شهرستان شاهرود
حسيني سيدمحمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط شاخص هاي پيوند از دور بر مقادير حدي پارامترهاي دما و بارش در استان چهارمحال و بختياري.
بررسي ظرفيت هاي توسعه ژئوتوريسم شهرستان سمنان
صلواتي شيدا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط شاخص هاي پيوند از دور بر مقادير حدي پارامترهاي دما و بارش در استان چهارمحال و بختياري.
ارزيابي توليد گندم در دشت قزوين با استفاده از سنجش از راه دور
ارزيابي شاخص هاي KBDI،FFDIوFWI در تعيين پتانسيل آتش سوزي جنگل ، مطالعه موردي¬استان گيلان
بررسي ارتباط شاخص هاي پيوند از دور بر مقادير حدي پارامترهاي دما و بارش در استان چهارمحال و بختياري
قرباني احمد(تاریخ دفاع: 1401/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شاخص تغيير اقليم و تحليل اقتصادي آن در استان‌هاي ايران
ارزيابي اثرات تغييراقليم بر هدررفت خاك بر اساس مدل¬هاي اقليمي و مدل RUSLE در استان سمنان
رئيسي مريم ، مقطع : دكتري
ارزيابي دقت داده هاي شبكه اي در تخمين بارش سالانه ايران
بررسي اثر مقادير حدي دما و بارندگي بر تغييرات پوشش گياهي و طوفان هاي گردوخاك در جنوب شرق ايران
مدلسازی ریاضی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب ، مکان دشت مشهد
(2011)
^محمد رحیمی, منوچهر فرج زاده, مرتضی کمالی
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
(0)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدل سازی وضع هوا و اقلیم)
از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدل سازی وضع هوا و اقلیم)
محافظت از یخ بندان در کشاورزی(جلد اول)
محافظت از یخ بندان در کشاورزی(جلد اول)
محافظت از یخ بندان در کشاورزی(جلد دوم)
محافظت از یخ بندان در کشاورزی(جلد دوم)
تغییر اقلیم و سرزمین
تغییر اقلیم و سرزمین
بررسی رویدادهای حدی دما و بارش در ایران در نیم قرن اخیر
(2018-08-04 00:00:00)
بررسي اثرات تغيير اقليم و مديريت خشكسالي
(2016-04-03 00:00:00)
پشتیبانی فنی جهت ارزیابی میزان آسیب پذیری سلامت در برابر تغییرات آب و هوایی و شناسایی راهکارهای استراتژیک
(2021-09-05 00:00:00)
تحلیل تغییر و تغییرپذیری اقلیم مبتنی بر شاخص‌های خشکسالی در شرایط تداوم خشکسالی(همکار اول)
(2018-04-22)
مدلسازی پراکنش تیپ‌های جنگلی با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری(همکار دوم)
(2018-12-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روش تحقیق در گردشگری   (390 بار دانلود)
رشته : گردشگری
پدیده های زیانبخش جوی   (420 بار دانلود)
رشته : مهندسی کشاورزی , گرایش : هواشناسی کشاورزی
پیش بینی های هواشناسی کشاورزی   (434 بار دانلود)
رشته : مهندسی کشاورزی , گرایش : هواشناسی کشاورزی
کشاورزی، بیابان زدایی و بیابان زایی   (400 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان
 تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی   (454 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان
هوا و اقلیم شناسی   (424 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران طبیعت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس اصلی دانشگاه سمنان، دانشکده کویرشناسی
mrahimi@semnan.ac.ir
02331535555

فرم تماس