محمد رحیمی

درباره من

دکتر محمد رحیمی
image

استاد گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

(1402/12/7)

استنادات

7421

h-index

15

i10-index

19

مؤلفین همکار

34

اسکوپوس

(1402/12/8)

استنادات

2048

مقالات

16

h-index

9

مؤلفین همکار

101

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

از 1398 تا کنون

رییس دانشکده کویرشناسی

دانشگاه سمنان

1398 تا1401

رییس دانشکده گردشگری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
ارزیابی نقش پوشش گیاهی و عوامل اقلیمی دشتهای جنوبی البرز در توزیع زمانی و مکانی پدیده گردوغبار
مرتع و آبخیزداری(2021)
9411817002, ^محمد رحیمی*, ^سیدحسن کابلی
تأثیر پارامترهای هواشناسی بر سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) در منطقه خرمدره زنجان
دانش گیاه پزشکی ایران(2021)
9511818005, ^محمد رحیمی*, ^محمد رضا یزدانی, محمد ولی تقدسی
مدلسازی تأثیر تغییر کاربری و پوشش اراضی بر شدت بیابانزایی دشت مختاران به کمک مدل سلولهای خودکار مارکوف
نشریه مدیریت بیابان(2021)
9222817002, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو*, هادی معماریان, ^سیدحسن کابلی
تحلیل روند تغییرات شاخص گردوغبار (DSI) و ارزیابی ارتباط آن با خشک‌سالی در دامنه جنوبی البرز
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک(2021)
9411817002, ^محمد رحیمی*, ^سیدحسن کابلی
شناسایی مناطق مستعد وقوع غلظت های بالای گرد و غبار و بررسی همدیدی آن در حوضه جازموریان
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران(2021)
9311817002, ^محمد رحیمی*, سکینه لطفی نسب, محمد خسروشاهی, ^محمد رضا یزدانی
بررسی روند متغیر های آب و هواشناختی حوضه هیرمند و تاثیر آن بر تخریب زمین در دشت سیستا
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک(2020)
9312817002, ^محمد رحیمی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
مدلسازی رویشگاه بالقوه گونه Juniperus excelsa با استفاده از عوامل محیطی در کوهستان البرز
علوم محیطی(2020)
سمیراسادات فاطمی*, ^محمد رحیمی, مصطفی ترکش, هومن روان بخش
مطالعه پتانسیل بیابانزایی بر اساس تغییرات کاربری اراضی و معیار اقلیم در دشت دامغان
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2020)
9112819007, ^محمد رحیمی*, ^شیما نیکو, علی اکبر دماوندی
Towards a more integrated role for early career researchers in the IPCC process
CLIMATIC CHANGE(2020)
Carla Gulizia, Gaby Langendijk*, Jo-Ting Huang-Lachmann, Pablo de Amorim Borges, Rafaela Flach, Cicilia Githaiga, ^محمد رحیمی
تحلیل پهنه بندی اقلیمی حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بر اساس طرح طبقه بندی کوپن-تراورتا با رویکرد تغییر اقلیم
پژوهش های اقلیم شناسی(2020)
علی اکبر متکان, علی رضا شکیبا*, محمود رائینی, ^محمد رحیمی, آمنه دشت بزرگی, امین حسینی اصل
تهیه نقشه تیپ‌های جنگلی طرح جنگلداری زیارت گرگان با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک
مجله جنگل ایران(2019)
^مجتبی امیری*, محسن مصطفی, ^محمد رحیمی
Mean versus Extreme Precipitation Trends in Iran over the Period 1960–2017
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS(2019)
^محمد رحیمی*, سمیرا سادات فاطمی
شناسایی عوامل مؤثر بر منابع آب زیرزمینی و پیش بینی سطح تراز و تغییرات آن در حوضه آبریز جازموریان
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2019)
9311817002, ^محمد رحیمی*, سکینه لطفی نسب اصل, محمد خسروشاهی, ^محمد رضا یزدانی
Comparing pixel-based and object-based algorithms for classifying land use of arid basins (Case study: Mokhtaran Basin, Iran)
Desert(2019)
9222817002, ^محمد رحیمی*, ^شیما نیکو, هادی معماریان, ^سیدحسن کابلی
بررسی تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به روش زمین‌ آمار در حوزه‌ آبخیز شهرستان مرند-آذربایجان‌شرقی
آب و خاک(2019)
9511817006, ^محمد رضا یزدانی*, خسروشاهی, ^محمد رحیمی
Predicting the impacts of climate change on the distribution of Juniperus excelsa M. Bieb. in the central and eastern Alborz Mountains, Iran
iForest-Biogeosciences and Forestry(2018)
9211817004, ^محمد رحیمی*, مصطفی ترکش, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
تحلیل رابطه ژئومرفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی(2018)
9511817006, ^هایده آراء*, ^محمد رحیمی
Trends in Indices of Extreme Temperature and Precipitation in Iran over the Period 1960-2014
Open Journal of Ecology(2018)
^محمد رحیمی*, نوشین محمدیان, 9121818003, Kirien Whan
مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از پیوند از دور و پارامتر های اقلیمی( مطالعۀ موردی: جنوب استان قزوین)
مرتع و آبخیزداری(2018)
9112819006, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
تحلیل کارکرد و موقعیت دست اندرکاران سازمانی در شبکه مدیریت اجرایی منابع آب دشت گرمسار
اكوهيدرولوژي(2018)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کرخه
اكوهيدرولوژي(2017)
9311818006, ^محمد رحیمی*, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان
مجله جنگل ایران(2017)
9211817004, ^محمد رحیمی*, مصطفی ترکش, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
Spatial and temporal analysis of trends in extreme temperature indices in Iran over the period 1960–2014
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY(2017)
^محمد رحیمی*, سمیه حجابی
تاثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت تاثیر شرایط عدم قطعیت(حوضه دینور استان کرمانشاه)
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک(2017)
9121818007, ^محمد رضا یزدانی*, آرش آذری, ^محمد رحیمی
تحلیل الگوی ساختاری شبکه دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب با هدف استقرارنظام مدیریت یکپارچه منابع آب در دشت گرمسار
مرتع و آبخیزداری(2017)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله‌رود
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2016)
سمیه سید علی, ^محمد رحیمی*, ^جعفر دستورانی, محمد خسروشاهی
تحلیل شبکه‌ای ساختار قدرت دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب دشت گرمسار
تحقیقات منابع آب ایران(2016)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI وLST داده های MODIS- مطالعه موردی:استان مرکزی
اطلاعات جغرافیایی سپهر(2016)
9121817002, ^محمد رحیمی*, ^محمد رضا یزدانی, علی اکبر نوروزی
تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گردوغبار در دوره آماری 2005-1965 در ایران
خشکبوم(2016)
9222817002*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی
مقایسه کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، سری زمانی و مدل ترکیبی ANN-ARIMA در مدلسازی و پیش‌بینی شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (مطالعه موردی: جنوب استان قزوین)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
فاطمه مقصود*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
Morphotectonic analysis of the Zagros Mountains Using High Resolution DEM to Assess Gully Erosion Processes: A case Study in the Fars Province, Southwest of Iran
International Geoinformatics Research and Development Journal (IGRDJ)(2016)
رضا ذاکری نژاد*, Hochschild Volkar, ^محمد رحیمی, Maerker Mark
Impact of soil moisture on extreme maximum temperatures in Europe
Weather and Climate Extremes(2015)
, , , , ^محمد رحیمی,
The most important climatic factors affecting distribution of the Zygophyllum atriplicoides in semi-arid region of Iran (Case Study: Isfahan Province),
(2015)
^محمد رحیمی, ام برناردی
تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان
(2015)
^محمد رحیمی, ^محمد رضا یزدانی, نفیسه پگاه فر, محمد طالب حیدری
بررسی آلودگی هوای شهر سنندج با تاکید بر تغییرات زمانی غلظت PM10
(2015)
^محمد رحیمی, ^محمد رضا یزدانی, محمد طالب حیدری
ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus Brantiti (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام)
(2014)
الهام نوری., ^محمد رحیمی, ^علیرضا مشکی
کاربرد های سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی
(2014)
^محمد رحیمی
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی در دشت گرمسار
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2014)
سیدمهرداد طباطبایی*, غلامرضا زهتابیان, غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
Modelling the effects of meteorological and geographical drivers on damage from late radiation frost on apple trees in Northeast Iran
ITALAN JOURNAL OF AGROMETEOROLOGY_RIVISTA ITALINA DI AGROMETEOROLOGIA(2013)
^محمد رحیمی, Emanuele Eccel
ارزیابی تاثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیرزمینی بر شدت بیابانزایی دشت گرمسار
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2013)
سیدمهرداد طباطبایی فر, غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
بررسی کارایی برخی از روشهای جداسازی جریان پایه در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)
(2012)
دکتر آرش ملکیان, ^محمد رحیمی, مسعود سمیعی, مهندس محمدرضا خاموشی
Analyzing the temporal and spatial variation of fog days in Iran
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS(2011)
^محمد رحیمی
بررسی میزان حساسیت بستر هامون صابری به پدیده بیابان زایی
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(2022)
9312817002, ^محمد رحیمی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
The Climatic Impact-Driver Framework for assessment of risk-relevant climate information
Earths Future(2022)
Alex C. Ruane*, Robert Vautard, Roshanka Ranasinghe, Jana Sillmann, Erika Coppola, Nigel Arnell, Faye Abigail Cruz, Suraje Dessai, Carley E. Iles, A.K.M. Saiful Islam, Richard G. Jones, ^محمد رحیمی, Daniel Ruiz Carrascal, Sonia I. Seneviratne, Jérôme Servonnat, Anna A. Sörensson, Mouhamadou Bamba Sylla, Claudia Tebaldi, Wen Wang, Rashyd Zaaboul
ارزیابی کمّی گسترش بیابان‌زایی با بهره‌گیری از تغییرات زمانی-مکانی تولید خالص اوّلیه در مناطق خشک شمال شرق ایران
نشریه مدیریت بیابان(2023)
9411817004, ^شیما نیکو*, ^محمد رحیمی, مرتضی اکبری
برآورد نقشه‌های فرسایندگی و بارش در مناطقی با ایستگاه باران‎سنجی محدود (مطالعه موردی: استان سمنان)
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2022)
9811438002, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رحیمی
پیش نگری طوفان‌های گردوخاک جنوب شرقی ایران با استفاده از خروجی های CMIP6 تحت سناریوهای SSP در دوره زمانی 2020 تا
خشکبوم(2022)
9711524002, ^محمد رحیمی*
THE IPCC SIXTH ASSESSMENT REPORT ON CLIMATE CHANGE AND KEY FINDINGS FOR WEST ASIA AND MEDITERRANEAN REGIONS
International (Bio)Climate Change Symposium 2022(2022-03-24)
^محمد رحیمی*
بررسی الگوی وزش باد با رویکرد پتانسیل گسترش بیابان در استان سمنان
اولین همایش کشاورزی منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
^محمد رحیمی, مجتبی جنت رستمی*
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.(2016-12-06)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
Climate Change Disaster Risk Reduction: A Developing County Perspective
7th International Conference on Integrated Disaster Risk Management Disasters and Development: Towards a Risk Aware Society(2016-10-01)
^محمد رحیمی*
قابلیت ها و محدودیت های هواشناختی مناطق بیابانی و کویری،
مایش ملی آمایش دفاعی امنیتی مناطق کویری و بیابانی ایران،(2016-05-17)
^محمد رحیمی*, 9211817004
کالیراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکیIHACRES به منظور شبیه سازی جریان رودخانه(مطالعه موردی حوضه دینور – استان کرمانشاه)
ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
بررسی اثرات بر پارامتر های دما و بارش در دوره آبی با استفاده از مدل LARS_WG
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدا(2016-02-29)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
ارزیابی مدل LARS_WG و صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی جو(مطالعه موردی حوضه دینور – استان کرمانشاه)
دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری(2016-02-23)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از k - نزدیک ترین همسا یگی
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(2015-08-06)
9211819002, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
روش شناسی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر صنعت گردشگری در مناطق بیابانی
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد رحیمی
ASSESSMENT OF INTERPOLATED ERA-40 REANALYSIS MONTHLY MEAN TEMPERATURE AND MONTHLY TOTAL PRECIPITATION
VII. Atmospheric Science Symposium(2015-04-28)
^محمد رحیمی
بررسی روند بارندگی در ایستگاه های منتخب جنوب شرق استان فارس
کنفرانس ملی هواشناسی ایران 94(2015-04-22)
^محمد رحیمی
تحلیل کمی شدت و تداوم خشکسالی های روزانه با استفاده از شاخص EDI در ایستگاه بیرجند
کنفرانس ملی هواشناسی ایران 94(2015-04-22)
^محمد رحیمی
پایش و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و تاثیر خشکسالی بر تولید انجیر دیم شهرستان استهبان
اولین همایش ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار(2015-02-19)
^محمد رحیمی
بررسی روند بارندگی در ایستگاه های منتخب داخل و خارج شهرستان استهبان
اولین همایش ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار(2015-02-19)
^محمد رحیمی
مروری بر عوامل اقلیمی تاثیرگذار در خشکیدگی درختان جنگلی
اولین همایش ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار(2015-02-19)
^محمد رحیمی
بررسی معیار های تفکیک یخ بندان های تابشی و فرارفتی در شاهرود
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد رحیمی
بررسی روند تغییرات پارامتر های دمایی در دو نمونه اقلیمی ایران در طی دوره زمانی 1951 تا 2008
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد رحیمی
مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی در ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی خراسان رضوی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^سیدحسن کابلی, ^محمد رحیمی
بررسی تغییرات ماهانه خطرآتش سوزی جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2014-10-30)
9012819005, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رضا یزدانی
اثر برگ چینی در رسیدگی میوه و بررسی بهترین دما و پوشش بر روی انبار مانی انگور سرخ فخری
دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش(2014-10-10)
^محمد رحیمی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی (مطالعه موردی: دشت سگزی)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابانزایی (مطالعه موردی: دشت سگزی)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, رضا ایزدی
بررسی روند تغییرات شاخص های حدی دمایی( ETCCDI ) در چند نمونه اقلیمی ایران طی دوره 1957 تا 2008
دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی(2014-05-21)
^محمد رحیمی
تأثیر پارامترهای اقلیمی بر پراکنش گونه های گیاهی در مناطق نیمه خشک ایران)مطالعه موردی: قیچ صحرایی در استان اصفهان(،
اولین همایش علوم جغرافیایی ایران(2014-05-20)
^محمد رحیمی
Estimation of reference crop evapotranspiration by FAO- Penman– Monteith method and sensitivity analysis of the climatic variables (Case study: Synopt
ASABE International Symposium “Evapotranspiration: Challenges in Measurement and Modeling from Leaf to the Landscape Scale and Beyond(2014-04-07)
^محمد رحیمی,
بررسی عوامل موثر در تغییر سیمای سرزمین مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: بیابان زایی در مرغزار دشت شهرکرد)
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو
بررسی اثرات متقابل تغییر اقلیم و بیابان زایی
کنفرانس ملی "چالش های سازگاری و راهکارهای کاهش آثار سوء تغییر اقلیم(2013-10-02)
^محمد رحیمی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)
کنفرانس ملی "چالش های سازگاری و راهکارهای کاهش آثار سوء تغییر اقلیم(2013-10-02)
^محمد رحیمی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر زوال بلوط در جنگل های زاگرس ایران
کنفرانس ملی "چالش های سازگاری و راهکارهای کاهش آثار سوء تغییر اقلیم(2013-10-02)
^محمد رحیمی
استفاده ازهواپیماهای بدون سرنشین برای مطالعه اثرات تغییر اقلیم
کنفرانس ملی "چالش های سازگاری و راهکارهای کاهش آثار سوء تغییر اقلیم(2013-10-02)
^محمد رحیمی
ارزیابی تهدیدهای بکارگیری مهندسی زمین )اقلیم( برای مهار تغییر اقلیم
دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست(2013-08-14)
^محمد رحیمی
پیش آگاهی و هشدار سریع طوفان های گردوغبار
اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت، عوامل و پیامدها(2013-05-14)
^محمد رحیمی
چالش ها و اثرات زیست محیطی طوفان های گردوغبار
اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت، عوامل و پیامدها(2013-05-14)
^محمد رحیمی
بررسی استحصال آب باران به شیوه سنتی و نوین با هدف احیای اراضی و کاهش بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی
بررسی روند تغییرات بارندگی در دامنه جنوبی البرز
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد رحیمی, محمد خسروشاهی, جعفر دستورانی
پایش بیابانزایی و سیستم هشدار بیابانزایی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
غلامرضا زهتابیان, ^محمد رحیمی, حسن خسروی, ^شیما نیکو
روش شناسی پیش آگاهی خشکسالی و بیابانزایی
پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام(2012-10-09)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Adaptation examples to Climate change impacts in Iran
International Conference on Managing Protected Areas under Climate Change(2012-09-24)
^محمد رحیمی, نوشین محمدیان
یخبندانهای زودرس پاییزه و تعیین بهترین زمان برداشت انگور سرخ فخری شاهرود
همایش ملی انگور و کشمش(2012-09-19)
محمدحسن محمدی, محمود رایینی, ^محمد رحیمی
بررسی و تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان بر اساس نمایه های آماری
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی
Changes in climate extremes and their impacts on the natural physical environment: An overview of the IPCC SREX report
گردهمایی سالانه انجمن ژئوفیزیک اروپا(2012-04-22)
, , , , , , , , , ^محمد رحیمی, , , ,
Trends in frost days, late and early frost dates,and the frost-free season over Iran during 1951-2005
WCRP OSC Climate Research in Service to Society(2011-10-24)
^محمد رحیمی
بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر خطر پذیری فرسایش بادی مطالعه موردی : ایستگاه سمنان
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران(2011-09-03)
^محمد رحیمی
بررسی نقش عوامل اقلیمی و هواشناسی در طراحی و احداث ساختمان ها (با رویکرد اقلیم و آینده نگری وضع هوا)
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمد رحیمی
مدیریت منابع آب مناطق ساحلی و امکان سنجی نظری استحصال آب از مه
اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی(2010-12-08)
^محمد رحیمی, رضا برادران راد, نوشین محمدیان
مقایسه نیازهای حرارتی دو رقم سیب گلدن و مالینگ به منظور پیش بینی زمان گلدهی
اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک وهوا(2010-11-14)
^محمد رحیمی, منوچهر فرج زاده, غلامعلی کمال
ارزيابي دقت داده هاي شبكه اي در تخمين بارش سالانه ايران
قزوينه ليلا(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط شاخص هاي پيوند از دور بر مقادير حدي پارامترهاي دما و بارش در استان چهارمحال و بختياري
قرباني احمد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شاخص هاي KBDI،FFDIوFWI در تعيين پتانسيل آتش سوزي جنگل ، مطالعه موردي¬استان گيلان
اميري زينب(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغيير اقليم بر نياز آبي برخي از محصولات زراعي و باغي در استان سمنان
قرباني مريم(تاریخ دفاع: 1401/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روند و بررسي تغييرات مكاني فرسايندگي عامل باران در استان سمنان
اميني فولادي الهام(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توزيع مكاني شبكه ايستگاه هاي باران سنجي با استفاده از روش زمين آمار در استان سمنان
كريمي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ريسك خشكسالي هواشناسي فلات مركزي ايران
شاهيني امير(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كارايي شاخص هاي SPI و SPEI در ارزيابي خشكسالي هواشناسي در غرب ايران
حيدري افسانه(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي نقش عوامل اقليمي و پوشش گياهي در پراكندگي زماني و مكاني پديدهگرد و قبار (مطالعه موردي برخي از دشتهاي جنوبي البرز)
جنت رستمي مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/12/04) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر اقليم بر رويش درختان ارس (Juniperus excelsa) به روش گاه شناسي درختي (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده پرور، ايران)
گوهري مستوره(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وقوع زماني و گراديان تغيير ناگهاني رخدادهاي درجه حرارت بيشينه بهار و تابستان در استان اصفهان
براتي ده كهنه زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پارامترهاي هواشناسي بر آفت سن گندم در منطقه خرم دره زنجان
عسگري سيما(تاریخ دفاع: 1398/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند متغيرهاي آب و هواشناختي حوضه هيرمند و ارزيابي معيارهاي تخريب زمين در دشت سيستان
شكوهي رازي كاميار(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : دكتري
بررسي اثرات محتمل تغيير اقليم بر وقوع خشكسالي هواشناسي در ايران
پاكدين مهسا(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
بر آورد شاخص پتانسيل كشاورزي دشت ايوانكي
ذاكري محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي مناطق مستعد سرمازدگي در شمال غرب ايران با استفاده از GIS
اسدي شيخي احسان(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي مناطق مناسب كاشت چغندر قند در استان ايلام با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
همتي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند تغيير پارامترهاي اقليمي و مراحل فنولوژيكي محصول گندم و پنبه در گرگان
فغاني فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خسارتهاي اقتصادي و زيست محيطي معادن زغال سنگ بر اراضي جنگلي و پوشش گياهي (مطالعه موردي : معدن زغال سنگ، سنگ دركا - آمل)
بشيري حسن(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير طوفان روي تركيب و ساختار توده هاي جنگلي (طرح جنگل داري سري يك دارابكلا)
احمدي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي كاشت بادام در استان اصفهان با استفاده از پارامترهاي هواشنسي كشاورزي
رابحي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بيابان زايي با استفاده از شبيه سازي تغيرات كاربري اراضي(مطالعات موردي: دشت مختاران ايران)
رفيعي مجومرد زهره(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
بررسي روند و علل خشكيدگي تالاب جازموريان و نقش آن در ايجاد گرد و غبار
سعيدي فر زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/15) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير برخي پارامتر هاي اقليمي و پديده انسو بر عملكرد گندم و جو ديم در دشت مازندران
اردشيري آلاشتي حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز كرخه
كوشكي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي اثرات تغيير اقليم بر پراكنش جغرافيايي جوامع گياهي ارس در برخي از مناطق كوهستان البرز
فاطمي آذر خواراني سميرا سادات(تاریخ دفاع: 1396/12/17) ، مقطع : دكتري
مدلسازي اثر تغيير اقليم بر ويژگي هاي يخ بندان هاي زيانبخش و طول دوره رشد در دشت شاهرود
سيد رضائي سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عملكرد گندم ديم با استفاده از پارامتر هاي هواشناسي كشاورزي(مطالعه موردي : استان خراسان رضوي)
ابارشي مليحه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي و زماني آتش سوزي جنگل در شمال شرق ايران
خان محمدي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط شاخص هاي خشكسالي هوا و شاخص هاي خشكسالي پوشش گياهي بمنظور پايش خشكسالي(زماني و مكاني) با استفاده از سنجش دور
دماوندي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/11/24) ، مقطع : دكتري
تحليل شبكه دست اندركاران،تخريب سرزمين، مديريت يكپارچه منابع آب، تصدي گري منابع آب، شهرستان گرمسار استان سمنان
جعفريان وحيد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : دكتري
پيش بيني خشكسالي با استفاده از تحليل سري هاي زماني(مطالعه موردي :استان خراسان جنوبي )
مومني كبري(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شدت فرسايش بادي با استفاده از مدل IRIFR و اولويت بندي مناطق برداشت ،حمل و رسوبگذاري (منطقه مورد مطالعه:جنوب سمنان)
ميهن پرست ساجده(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير اقليم بر پراكنش جغرافياي گونه بلوط در زاگرس جنوبي
مرتضوي سيده مارال(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي آماري بارش –رواناب در شرايط اقليمي آينده (مطالعه موردي حوضه آبريز تلار و بابلرود)
رضائي وناشي آمنه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين دماي پناهگاه هواشناسي با دماي اعماق مختلف خاك در شرايط مختلف رطوبتي هوا (مطالعه موردي قائمشهر ،ساري ،آلاشت،كياسر)
يعقوبي مسعود(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روشهاي پيش بيني دماي حداقل هوا در چند نمونه اقليمي ايران
محمدزاده حاجي محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين تقويم كشت گندم و پيش بيني آن تحت سناريوهاي تغيير اقليم براساس داده هاي هواشناسي (مطالعه موردي :استان مركزي)
عرب سعيدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغيير اقليم بر روي دبي حداكثر روزانه تحت شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي: حوضه دينوراستان كرمانشاه)
نجفيان سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده خشكيدگي در اكو سيستم جنگل بلوط حاج بختيار ايلام با استفاده از زيست رديابي فلزات سنگين موجود در ريزگردها
نوري الهام(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل مديريتي و اقليمي بر كيفيت و كميت آبهاي زير زميني (مطالعه موردي منطقه بي مرغ و گيسور گناباد)
سلماني چمن آباد سمانه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فراواني منطقه اي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص خشكسالي جريان سطحي (SDI) (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اصفهان - سيرجان)
پدرام راد زهرا(تاریخ دفاع: 1393/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي هواشناسي و آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : استان قزوين)
مقصود فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد سيلاب حوضه آبريز با استفاده از مدل هيدرولوژيكي hec-hms (مطالعه موردي : حوزه هاي آبريز رودخانه هاي شانديز، حصار گلستان و مايان)
فراحتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير اقليم و خشكسالي بر بيابان زايي (مطالعه موردي : دشت سگزي اصفهان)
سليمان دهكردي ندا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دلايل احتمال خشك شدن انجيرستان استهبان
حسيني غزال(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش يابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب حوزه آبريز درياچه اروميه
چگيني هما(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر درشكل گيري و افزايش احتمال وقوع پديده هاي گردو غبار استان كردستان و تاثير آن بر اقليم منطقه با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
اسدي مسلم(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند بيابانزدايي در دامغان با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
ميرديلمي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
طباطبائي فر سيدمهرداد(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شيخي مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بريزي سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ايزدي مينا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سيدعلي سميه سادات(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مرادزاده ميرزائي محسن(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف براورد تبخير و تعرف پتانسيل
رضائي مهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بازوبندي مهناز(تاریخ دفاع: 1390/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسني غجه بيگلو مهدي(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازی ریاضی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب ، مکان دشت مشهد
(2011)
^محمد رحیمی, منوچهر فرج زاده, مرتضی کمالی
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
(0)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
تغییر اقلیم و سرزمین
تغییر اقلیم و سرزمین
از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدل سازی وضع هوا و اقلیم)
از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدل سازی وضع هوا و اقلیم)
محافظت از یخ بندان در کشاورزی(جلد اول)
محافظت از یخ بندان در کشاورزی(جلد اول)
محافظت از یخ بندان در کشاورزی(جلد دوم)
محافظت از یخ بندان در کشاورزی(جلد دوم)
پشتیبانی فنی جهت ارزیابی میزان آسیب پذیری سلامت در برابر تغییرات آب و هوایی و شناسایی راهکارهای استراتژیک
(2021-09-05 00:00:00)
بررسی رویدادهای حدی دما و بارش در ایران در نیم قرن اخیر
(2018-08-04 00:00:00)
بررسي اثرات تغيير اقليم و مديريت خشكسالي
(2016-04-03 00:00:00)
تحلیل تغییر و تغییرپذیری اقلیم مبتنی بر شاخص‌های خشکسالی در شرایط تداوم خشکسالی(همکار اول)
(2018-04-22)
مدلسازی پراکنش تیپ‌های جنگلی با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری(همکار دوم)
(2018-12-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روش تحقیق در گردشگری   (584 بار دانلود)
رشته : گردشگری
هوا و اقلیم شناسی   (580 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران طبیعت
پدیده های زیانبخش جوی   (557 بار دانلود)
رشته : مهندسی کشاورزی , گرایش : هواشناسی کشاورزی
پیش بینی های هواشناسی کشاورزی   (576 بار دانلود)
رشته : مهندسی کشاورزی , گرایش : هواشناسی کشاورزی
کشاورزی، بیابان زدایی و بیابان زایی   (546 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان
 تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی   (600 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت و کنترل بیابان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس اصلی دانشگاه سمنان، دانشکده کویرشناسی
mrahimi@semnan.ac.ir
02331535555

فرم تماس